Дисциплинанын максаты: Математиканы окутуунун методикасы- окуу предмети катарында кабыл алынган математика курсу жана ар түрдүү курактагы окуучуларга математиканы окутуу процессинин закон ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим болуу менен бирге келечектеги мугалимдерди – студенттерди жалпы билим берүүчү орто мектептерде, жана ар кандай профилдеги мектептерде жана класстарда математиканы окутууга даярдоо багытталган.

Дисциплинанын милдеттери:

Математиканы окутуунун методикалык системасынын өсүп-өнүгүшү, 

·       биринчиден, коомдук түзүлүштүн билим берүүгө койгон талабы (жекече учурда математикалык билим берүүгө), 

·       экинчиден, фундаменталдык илимдердин жаңы жетишкендиктери менен шартталган. 

Жогорку билим берүүнүн стандартына ылайык математиканы окутуунун методикасы дисциплинасы жалпы профессионалдык дисциплиналардын түрмөгүнө кирип, интегралдык мезгилге ээ болуу менен өзүнө педагогиканын, психологиянын, элементардык математиканын жана жогорку математиканын айрым түшүнүктөрүн камтып туруу менен аларды орто мектептерде математиканы окутуунун жолдорун жана каражаттарын иштеп чыгууда кеңири пайдаланылат.


Курстун автору:

Джапарова Салтанат Нургожоевна, п.и.к. - Математика жана информатика, окутуунун технологиялары кафедрасынын доценти, байланыш телефону: (0995) 13-85-55 (вотсап), (0505) 00-41-07, saltanuraika@mail.ru,  кафедра 2-корпус, 4- этаж, 411- ауд.

Целью изучения дисциплины «Электроснабжение» является получение
студентами знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем
электроснабжения промышленных предприятий, городов и транспортных
систем.

Описание курса.

Учебная дисциплина «Электроснабжение» является одной из профилирующих в подготовке инженеров – энергетиков. В ходе изучения курса студенты изучают построение, элементы и основные методы расчета электрических сетей. В дальнейшем студенты должны самостоятельно проводить расчеты электрических сетей и определять их конфигурацию по исходным расчетным данным.

Рационально выполненная современная система электроснабжения здания предприятия и т.д. должна удовлетворять ряду требований: экономичности, надёжности, безопасности и удобства эксплуатации, обеспечения надлежащего качества электроэнергии, уровня напряжения, стабильности частоты и т.п.

Данные о преподавателе: 

Джумабаев Кайрат Аскетович, ст. преподаватель кафедры физики и электроснабжения,  со стажем 18 лет, №1 корпус, 204 кабинет, тел. 0555433744, 0701950070, электронный адрес: Kairat14@mail.ru


Цель и задачи дисциплины

  1. Научить пространственно мыслить и отображать на плоскости трёхмерные геометрические образы (фигуры).
  2. Развить способность мысленного восприятия пространственного геометрического образа по его отображению на плоскости, т.е. научить читать чертёж.
    (Таким образом, мы решаем две задачи: прямую и обратную. Объёмный предмет отображаем на плоскости - прямая задача. По плоскому чертежу представляем объёмную форму предмета - обратная задача. Прочесть чертёж - это представить себе пространственное изображение предмета.)
  3. Сообщить знания о методах решения на плоскости пространственных метрических и позиционных задач.

Описание курса.

Изучение начертательной геометрии и инженерной графики помогает развитию пространственного мышления студентов, приобретению навыков геометрического моделирования пространственных задач. Для достижения указанных целей по начертательной геометрии и инженерной графике предусматривается наряду с лекциями и практическими занятиями выполнение расчетно-графических работ по основным разделам курса.

Данные о преподавателе: 

Такырбашев Амангелди Бексултанович, кандидат технических наук, доцент кафедры машиноведения и автомобильного транспорта,  со стажем 25 лет, №1 корпус, 404 кабинет, тел. 0553335775, 0709915961, электронный адрес: Amangelgin@mail.ru

Цель курса квантовой физики: формирование у студентов знаний об основах квантовой теории и о важных экспериментальных фактах.

Задачи курса квантовой физики: 

1) Ознакомить основополагающими принципами современной квантовой теории; 

2) Научить применять физические идеи лежащие в основе современной квантовой физики.

3) Вдохновить студентов к исследовательской деятельности в области квантовой физики.


Студентти эне тилинин бардык бөлүмдөрүн өздөштүргөн, сабаттуу жазып, сүйлөй билген, лингвистикалык терең билимдүү адис катары чыгаруу менен сабат ачуунун жана кыргыз тилинин мазмунун окуу программасынын талабына ылайык башталгыч мектептин окуучуларына жеткирүүнүн жолдорун, ыкмаларын үйрөтөт.

 Кыргыз тилин окутуунун методикасынын башка илимдер менен болгон байланышын билүү жана анын негизинде үйрөнүүнүн зарылдыгын түшүнүү; 

 Окутуунун максатына ылайыктап сабактарды жана класстан тышкаркы иштерди пландаштыруу;  Башталгыч мектепте кыргыз тилин окутууда колдонулган методдорго карата өзүнүн мамилесин аныктап, калыптанган көз караштын негизинде өздүк окутуу практикасын жакшыртуунун жолдорун белгилөө; 

 Кенже мектеп окуучуларын сабатка үйрөтүүдө морфология, орфография, синтаксис, адабий окууну уюштурууларды түшүнө билүү; 

 Башталгыч мектептер үчүн түзүлгөн окуу китеп, план, программалардын мазмунун жана түзүлүшүн үйрөнүү менен ага ылайыктуу окуу каражаттарын тандоо жана колдоно билүү; 

 Окуучулардын өз алдынча иштөөлөрүн уюштуруу, башкаруу жана анын жыйынтыктарын баалай билүү; 

 Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутууда окуучунун жетишкендиктерин баалоонун ыңгайлуу методдорун тандай билүү; 

 Өз алдынча үйрөнүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде өздүк окутуу сапатын жогорулата алуу; 

 Тандап алган проблеманын үстүндө илимий изилдөө жүргүзүү.

Курстун автору: КУРМАНАЛИЕВА ЧОЛПОН АЛБАНОВНА 

E-mail: kurmanalieva00@bk.ru

Цель и задачи дисциплины

1. формирование у студентов знаний общих принципов, структуры и функционирования энергетических систем промышленных предприятий, систем снабжения промышленных предприятий.

2. постановка и решение задач энергоиспользования в технологическом производстве.

3. изучение схем, состава оборудования и режимов работы источников энергоснабжения;

 Описание курса

 Большинство предприятий и организаций в процессе своей деятельности потребляют не только электрическую энергию, но и другие виды энергии, содержащиеся в различных видах энергоносителей, таких как тепло, вода, газ, сжатый воздух и др.

В практической деятельности вопросами эксплуатации установок, использующих различные виды энергоносителей, специалисту-энергетику приходится заниматься повседневно. Знание устройства, основных принципов расчета позволит ему грамотно и экономично эксплуатировать эти установки.

Содержание курса направлено на профессиональную ориентацию бакалавров в области энергетики. Овладение курсом подготавливает студентов к выбору специальных дисциплин в соответствии с предполагаемой сферой деятельности или направлением обучения в магистратуре.

 Данные о преподавателе

 Клименко Олег Ильич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Физика и электроснабжение», корпус №1 304 ауд., моб. тел.:   0559 32 61 66, E-mailklimenko@iksu.kg.