This course is designed to give students a comprehensive view of ethics of communication, its scope and importance in business, and the role of communication in establishing a favorable outside the firm environment, as well as an effective internal communications program.

Course Objective

By the end of this course, students should be able to:

 • Know the different means and channels of the business communication
 • Know the difference between Verbal and Non- Verbal Communication
 • Proofread and edit copies of business correspondence.
 • Use career skills that are needed to succeed, such as using ethical tools, working collaboratively, observing business etiquette, and resolving workplace conflicts,
 • Plan successfully for and participate in meetings and conduct proper techniques in telephone usage,
 • Use e-mail effectively and efficiently,
 • Develop interpersonal skills that contribute to effective and satisfying personal, social and professional relationships.
 • Plan and deliver a speech and presentation
 • Speak comfortably before large groups in formal and impromptu settings
 • Maintain attention and interest with imagery, facts, and quotes
 • Explain and demonstrate products
 • Make a pitch and close a sale
 • Persuade an audience or motivate them with a speech

Ala-Too International University

Author of the Course: Aikerim Sagynbekova 

aikerim.sagynbekova@iaau.edu.kg
Бул  программа чет өлкөдөн келген студенттерге кыргыз тилин үйрөтүү болуп саналат. Чет өлкөдөн келген студенттер аз убакыт ичинде кыргыз тилинде пикир алышууга жетише алат. Бул программанын негизинде сырттан  келген студенттерге кыргыз тилин үйрөтүү үчүн: сөздөр, окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, жазып түшүнүү, сүйлөшүү, бышыктоо, грамматика, бышыктоо, текшерүүчү суроолор ар бир сабакта камтылаган. 

Курстун максаты:

1) Турмуш-тиричилик  кырдаалында, ар кыл коомдук, маданий, окуу  чөйрөсүндө сүйлөшө билүүгө, ага байланыштуу сөз байлыгын өстүрүү;

2)  Жеңил  тексттерди которуп, сөз менен иштөө аркылуу оозеки речти өнүктүрүү;

3) Бул сабак бир гана  тил үйрөтүү менен гана чектелбестен, чет өлкөдөн   келген студенттерге биздин өлкөнү жакшы жактары менен таанытуу да болуп саналат.

Курсту иштеп чыккан:
"Ала-Тоо" эл аралык университетинин ага окутуучусу, 

Калдыбаева Элнура Тобокеловна

Байланыш маалыматтары:
А блок 213
elnura.kaldybaeva@alatoo.edu.kg


Түшүнүк кат

“Манас”-жалпы адамзаттык маанидеги мазмуну терең, көөнөрбөс, руханий идеяларга бай улуу мурас. Кыргыз элине тиешелүү көркөм сөз өнөрүнүн  туу чокусу . “Манас”-энциклопедиялык чыгарма. Кыргыз турмушунун чагылышы, көлөмү, көркөмдүгү, жалпы эле поэтикалык өзгөчөлүгү муну ырастайт. “Манас” жүздөгөн жылдар бою кыргыздар үчүн  таалим алуучу роман китептин,  таасирдүү сахнанын жана экрандын, өткөндү эске эске салуучу тарых китебинин ролун аткарган (Б.М.Юнусалиев). Ошондуктан, кыргыз энчисиндеги мындай улуу мурасты билүү, окуп үйрөнүү өтө зарыл, айрыкча улуттук идеологиянын чордону, уюткусу катары “Манас” эпосунун мааниси эбегейсиз зор.

Сабактын максаты

 “Манас” эпосун программага ылайык толук өздөштүрүү менен анын кыргыз рухунун туу чокусу экендигин таанып билүү; эпос элибиздин оозеки тарыхы, жашоо-турмушу, каада-салты, дүйнө таанымы, асыл баа акыл-ой мурасы,бүгүнкү күндөгү коомдук мааниси, улуттук идеологиянын негизги өзөгү экендигин түшүнүү; эпосту жазып алуу, жарыялоо, изилдөө тарыхын билүү.

Курсту иштеп чыккан: Author of the course: ф.и.к., доцент Жузупекова Кундуз Нуркалыковна

Электрондук дарек: Email: kunduz.zhuzupekova@alatoo.edu.kg


Course description

This course is designed to lay on a path toward future studies in web development and design, no matter how little experience or technical knowledge students currently have. By the end of this course students will be able to describe the structure and functionality of the world wide web, create dynamic web pages using a combination of HTML, CSS, and JavaScript, apply essential programming language concepts when creating HTML forms, select an appropriate web hosting service, and publish your webpages for the world to see. Finally, students will be able to develop a working model for creating your own personal or business websites in the future and be fully prepared to take the next step in a more advanced web development or design course or specialization.

Learning outcomes

 • Know how to describe the software development life-cycle.
 • Know how to define and demonstrate web development skills.
 • Apply idioms to common problems such as text manipulation, web page building, and working with large sets of numbers.
 • Identify / characterize / define a problem
 • Design a program to solve the problem

Learning objectives

The learning objectives of this course are:

 • To understand why JavaScript is a useful scripting language for developers.
 • To learn how to design and program Web applications.
 • To learn how to use libraries, framework in web development

Author of the course: Ph.D. Ruslan Isaev

Email: ruslan.isaev@iaau.edu.kg


Course Description

Introduce students programming language Python by means of well chosen problems, exercises and practice laboratories.

Learning Outcomes:

Upon completing the requirements for this course, the student will be able to:

 • Describe the software development life-cycle.
 • Recognize and construct common programming idioms: variables, loop, branch, subroutine, and input/output.
 • Define and demonstrate the use of the built-in data structures 'list' and 'dictionary'.
 • Apply idioms to common problems such as text manipulation, web page building, and working with large sets of numbers.
 • Design and implement a program to solve a real-world problem using the language idioms, data structures, and standard library.
 • Identify / characterize / define a problem
 • Design a program to solve the problem
 • Develop Python code and Read most python code
 • Create a software application using the Python programming language.


Learning Objectives

The learning objectives of this course are:

 • To understand why Python is a useful scripting language for developers.
 • To learn how to design and program Python applications.
 • To learn how to use lists, tuples, and dictionaries in Python programs.
 • To learn how to identify Python object types.
 • To learn how to use indexing and slicing to access data in Python programs.
 • To define the structure and components of a Python program.
 • To learn how to write loops and decision statements in Python.
 • To learn how to write functions and pass arguments in Python.
 • To learn how to build and package Python modules for reusability.
 • To learn how to read and write files in Python.
 • To learn how to design object‐oriented programs with Python classes.
 • To learn how to use class inheritance in Python for reusability.
 • To learn how to use exception handling in Python applications for error handling.

bs

Author of the course: M.Sc. Burul Shambetova

Email: burul.shambetova@alatoo.edu.kg